Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Çorlu Ceza İnfaz Kurumları Sözleşmeli Personel Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru
  06.10.2023

  T.C.

  ÇORLU

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  (CTE) SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURU, BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ, ELEKTRİK TEKNİSYENİ, ELEKTRONİK TEKNİSYENİ, SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ, ŞOFÖR VE AŞÇI UNVANLARI İÇİN  SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

   

              Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 2023 yılı personel alımı için Komisyon Başkanlığımıza vermiş olduğu sınav izni gereği;

               Çorlu Ceza İnfaz Kurumlarında istihdam edilmek üzere 254 Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memuru, 10 Sözleşmeli Şoför, 2 sözleşmeli Aşçı Destek Personeli, 1 Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni, Sözleşmeli  3 Elektrik Teknisyeni, 5 Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Sözleşmeli  1 Elektronik Teknisyeni alımına ilişkin Komisyonumuza yapılan sözlü sınav sonuçları göre oluşturulan nihai sonuçlar  aşağıda ilan edilmiştir.

               Sınav Sonuç Listesinde yer alan ASIL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde (20.10.2023  mesai bitimine  kadar) Çorlu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat veya APS yolu ile eksiksiz olarak teslim etmeleri, bu konuda adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

              Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemlerinin yapılamayacağı hususu;

               Komisyonumuzca 04/07/2023 ve 13/07/2023 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavlar neticesinde Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili adayla Başkanlığımızca iletişime geçilecektir.

  BAŞKANLIĞIMIZA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

  1-En son mezun oldukları okula ait öğrenim durumlarını gösteren belgenin Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği fotokopisi veya e-devletten alınan mezun belgesi (Tüm adaylar)

  2- Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapanlar askerlik şubesinden alacakları belge veya terhis belgesi, askerliği tecil olanlar ise E-Devlet üzerinden alacakları belgeyi göndereceklerdir.) (muaf olanlar buna ilişkin sağlık raporunun bir örneğini sunmak zorundadırlar) Halihazırda askerlik hizmetini yerine getiren adaylardan atanacağı unvana askerlik hizmetinin sona ermesini müteakip atamasının yapılması hususunu içeren dilekçe (Tüm erkek adaylar)

  3- KPSS sonuç belgesi, (Tüm adaylar)

  4-Adlî sicil belgesi (arşiv kaydını da gösterir) (Kadınlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlenmeden önceki soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı) (Tüm Adaylar)

  5- Vukuatlı Nüfus Aile kayıt örneği ve kimlik fotokopisi, (Tüm Adaylar)

  6-Eş durumu beyan dilekçesi (Evrak teslimi yapacak her aday dolduracak), TIKLAYINIZ.

  7-Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe, (Tüm Adaylar) TIKLAYINIZ.

  ÇOK ÖNEMLİ → 8-  Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak olan Sağlık Kurulu Raporu (yönetmelikteki ibarelerin yer almadığı raporlar geçersiz sayılacağından,) Yönetmeliğe uygun olmadan alınarak Komisyon Başkanlığımıza ibraz edilen tüm raporların karar kısımlarının ilgili hastanelerden sağlık şartlarına haiz olan adayların “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ………………….. unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” ibaresi yazılı olacak şekilde(İnfaz Koruma Memuru unvanındaki adaylar)

  9- Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak olan Sağlık Kurulu Raporu Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı veya bedensel özrü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmadığı, (Teknisyen olur, aşçı olur, hizmetli olur, şoför olur…) ibaresi yazılı olacak şekilde. (İnfaz ve Koruma Memuru haricindeki tüm adaylar)

  ***İnfaz ve Koruma Memuru adayları için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerine ibraz etmek üzere RESMİ YAZI (yazıda belirtilen devlet hastanelerinden herhangi biri olabilir) için (Tıklayınız)

  * İnfaz ve Koruma Memuru adayları için, Yönetmeliğin Sağlık Şartlarına İlişkin eki. (Tıklayınız)

  * Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların sağlık kurulu raporuna sevk edilirken muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla sevk edilen hastaneye muafiyet raporunun sunulması ve muafiyetine ilişkin durumun sağlık kurulunda değerlendirilerek atama yapılacak unvanda görev yapıp yamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

  10-Mal bildirim formu,(Tüm Adaylar) TIKLAYINIZ.

  11- Aşçı adaylar için aşçılık belgesinin Başkanlığımızca ya da ilgili kurumunca onaylı örneği, (1 adet)

  12-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.(3 Adet - Tüm Adaylar) TIKLAYINIZ.

  13-Üniforma Temini İçin Dilekçe (Tıklayınız) 

  14-Biyometrik fotoğraf (6 Adet - Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olacak şekilde)

  (Formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün mavi tükenmez kalem ile imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) 

       Atanmaya hak kazanan adaylar için istenilen belgelerin en geç 20.10.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Çorlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat elden teslim etmeleri ya da bulunduğu mahaldeki Komisyon Başkanlığı aracı kılınmak suretiyle yine en geç 20.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir.

       Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar, eksik belge ibraz edenler ve aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmesi feshedilecektir.

       İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ilânen duyurulur. 05.10.2023

   

  Adres

  Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No : 39/1 Çorlu / TEKİRDAĞ

  Telefon

  0282 673 83 90

  E-Posta